Zličínský zpravodaj platforma pomluv nebo již zahájený volební boj do komunálních voleb?

Možná že už jste četli Zpravodaj Zličína a Sobína, konkrétně jeho č.2 z dubna t.r. V elektronické podobě je k nahlédnutí na stránkách MČ Praha – Zličín a v tištěné podobě se vám dostane do rukou příští týden. Vzhledem k tomu, že paní starostka JUDr. Koropecká ve svém příspěvku „Fair play?“ napadá FC Zličín a hrubě zkresluje skutečnosti, jsem nucen uvést mnohé skutečnosti na pravou míru.

Možná že už jste četli Zpravodaj Zličína a Sobína, konkrétně jeho č.2 z dubna t.r. V elektronické podobě je k nahlédnutí na stránkách MČ Praha – Zličín a v tištěné podobě se vám dostane do rukou příští týden. Vzhledem k tomu, že paní starostka JUDr. Koropecká ve svém příspěvku „Fair play?“ napadá FC Zličín a hrubě zkresluje skutečnosti, jsem nucen uvést mnohé skutečnosti na pravou míru.

Neshody při přípravě výstavby nových šaten a a od loňského podzimu i spory o způsobu užívání stávajícího objektu jsme doposud řešili v přímém vztahu se zástupci zličínské radnice. I přes často oboustranně obtížně překonatelné rozpory jsme se s paní starostkou i jejími zástupci dohodli, že rozpory se budeme snažit řešit a veřejně na sebe nebudeme útočit. Máte-li k dispozici předchozí čísla Zličínského zpravodaje, můžete se přesvědčit, že z naší strany tato dohoda byla dodržována. Vedení radnice však nevynechalo jedinou příležitost , jak na FC Zličín a jeho vedení „házet špínu“.

Demokratická tiskovina, za kterou Zličínský zpravodaj považuji, má sílu oslovit všechny obyvatele Zličína. Od Zpravodaje lze očekávat, že bude v souladu s tiskovým zákonem informačně vyvážený. Předpokládal bych, že vydavatel poskytne v zájmu zachování objektivity prostor subjektu, o kterém se tak výrazně vyjadřuje a hodnotí jeho činnost, ve stejném čísle, jež je předmětem článku paní starostky v tak závažné kauze, což se , bohužel, nestalo. Reakce po dvou měsících v dalším čísle Zpravodaje se může minout účinkem a tak nám nezbývá, než volit tuto a jiné formy, jak vyjádřit naše postoje, neboť mediem s celoobecním působením nedisponujeme.

Je smutné, že rozpory pohledu na potřebu výstavby nových šaten a jejich definitivní podobu se transformovaly do sporu o hospodu. Obec je tím subjektem, který trvá na výstavbě nové restaurace. Chápeme to, protože hospoda ke sportovnímu areálu celkem logicky patří, nota bene když v obci podobné zařízení na slušné společenské úrovni chybí.

Myšlenku, že nová restaurace musí být nutně provozována klubem, jsme již loni po sporech opustili, když jsme přijali argumentaci radnice o zákonném způsobu výběru provozovatele. Zdržení projektové přípravy je ale dle našeho názoru zapříčiněno vypracováním nekvalifikovaných podkladů a ultimativními postoji radnice. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom výstavbě nových šaten bránili. Ale nové šatny, které by nepřinesly zlepšení, které by v některé z variant dokonce redukovaly provozní možnosti asi nemá smysl budovat. Mockrát jsme z radnice slyšeli: „Kdo platí, ten rozhoduje. A když se vám nelíbí, co vám radnice nabízí, tak si tam místo starých šaten, které se stejně musí zboura, postavte třeba stany.“ (citace p. místostarosty Muzikáře).

V loňském roce se vedení MČ Praha – Zličín pokusilo zrušit smlouvu o věcném břemeni, na jejímž základě je FC Zličín oprávněn užívat pozemky pro své sportovní aktivity. Snahu o zrušení věcného břemene tehdy radní odůvodnili tím, že smlouva není pro radnici výhodná, protože s pozemky nemohou nakládat, jak by si představovali. Prozřetelnost podmínek smlouvy o věcném břemeni tak přinesla spravedlivé ovoce. Členové klubu při hlasování na Valné hromadě zrušení této smlouvy téměř všemi hlasy odmítli. To jsme si asi dovolili příliš! Jak je možné, že odporujeme obecní moci? Co si to ti fotbalisti dovolují? Některé postoje a projevy zástupců radnice mi připomínají 50. léta (které znám z vyprávění) a 70. léta (která znám z vlastní zkušenosti).

Tak tu máme nový problém. Oprávněnost provozování restaurace. Samostatná kapitola, která směřuje ke snaze radnice o ukončení nájmu celého objektu. Radnice argumentuje užíváním objektu v rozporu s nájemní smlouvou a my jsme přesvědčení na základě faktického stavu a dokumentace, kterou máme k dispozici, že smluvní podmínky neporušujeme. Spory o to, zda je objekt kolaudován pro restaurační provoz lze projednávat tak, že obě strany hledají schůdné řešení ke sjednání nápravy v mezích zákonných pravidel, ale někteří radní i zastupitelé pod dojmem zkreslujících a neúplných informací, kterých se jim dostává, na všechny návrhy reagují: To nejde. A na otázku: Proč to nejde, slyšíme kvalifikovanou odpověď: Protože to nejde!

V článku paní starostky je nám podsouvána snaha o obcházení platných předpisů. Toto důrazně odmítáme a proti takovému posuzování našich postojů se ohrazujeme a pokládáme je ze strany vedení radnice za nekorektní. Rád bych věřil tomu, že tento názor je jen důsledkem nedostatečného vzájemného pochopení. Nemůžeme připustit, aby nás vedení radnice pokládalo za podvodníky. Místo rozumné dohody tak problém zbytečně eskaluje a žádná ze stran sporu z toho potěšení nemá.

Úsměvné je, že nám zličínská radnice v této souvislosti definuje ekonomickou činnost občanského sdružení, kdy veškeré naše ekonomické aktivity redukuje na prodej triček a dresů. Zda je to snaha o dálkové řízení klubu nebo ekonomické poradenství nedokáži posoudit.

Pro ilustraci, jak přesné a pravdivé informace vám paní starostka ve Zpravodaji předkládá, si zde dovoluji uvést některé jí uváděné údaje na pravou míru:

Dotace v rámci grantového programu od MČ Praha Zličín byly následující:

r. 2011 – 12 000 Kč Mikulášský turnaj,20 000Kč na jarní turnaj, a56 000Kč na pořízení 4ks bezpečných fotbalových branek pro přípravky

r. 2012 – 45 000 Kč finanční dar a 20 000 Kč turnaje

r. 2013 – 93 000Kč finanční dar ( 2xboiller) a 459 500 granty

K těmto částkám je třeba poznamenat, že v letech. 2012 a 2013 se jedná o finanční prostředky, které MČ Praha – Zličín obdržela v rámci celostátní grantové politiky postavené na aplikaci loterijního zákona celostátním přerozdělením prostřednictvím Magistrátu hl.m.Prahy. (Tedy navíc mimo standardní zdroje obecního rozpočtu, s přesným účelovým určením.) Pro informaci si můžete vyhledat na stránkách Magistrátu částky, které MČ v těchto letech obdržela a porovnat s objemy, které rozdělila a které rozdělit měla. Nemáme na mysli poskytnutí financí jen v náš prospěch, ale všem potencionálním adresátům.

Z Magistrátu obdrželo naše občanské sdružení v rámci grantových řízení v posledních letech tyto částky: r. 2011 – 220 tis.Kč, r.2012 – 70 tis.Kč, r.2013 – 245 tis.Kč.

Za veškerou finanční pomoc která k nám přichází z MČ Praha – Zličín i z Magistrátu hl.m.Prahy, jsme nesmírně vděčni. Velmi dobře si uvědomuje, že částky které radnice rozdělují nejsou obligatorními položkami rozpočtu obce, ale pouze fakultativními výdaji, o nichž radnice rozhodují na základě vlastního uvážení. Jsme si vědomi toho, že bez těchto finančních prostředků bychom asi jen těžko dokázali zajistit chod klubu na stávající úrovni.

Co se týká úseku mládeže, v našem klubu sportuje přibližně 120 dětí a to skutečných a ne údajných, jak paní starostka uvádí. Jejich členské příspěvky činí 4000 Kč/rok, jen u nejstarší kategorie jsou příspěvky z důvodů delší sportovní sezony stanoveny ve výši 4400Kč/rok. Tato položka, i když v dnešní době není sociálně zanedbatelná, představuje rodičovské náklady na pravidelnou péči a zájmy dítěte v částce cca 12-15 Kč/hod. S výší členských příspěvků jsou radní seznámeni, neboť opakovaně požadovali ekonomické údaje o chodu klubu, které jsme jim ochotně poskytli.

Jak z výše uvedených údajů, které jsou snadno ověřitelné z veřejných informačních zdrojů, vyplývá, údaje uváděné paní starostkou jsou nepřesné. Je na vašem zvážení, zda jsou tyto informace zveřejňovány nedopatřením či je z tím možno pociťovat záměr poškozovat klub, vrážet klín mezi vedení klubu a rodiče dětí, které v klubu sportují, snahu vzbuzovat u veřejnosti negativní pocity vůči našemu občanskému sdružení nebo si vytvářet alibistickou atmosféru pro kroky, které radnice činí. O budoucích politických ambicích ani nechci spekulovat.

Současným aktivitám vedení obce, kdy je intenzivně připravováno výběrové řízení na projektanta nových šaten vč. Restaurace, fandíme a věříme v realizaci stavby předběžně předpokládanou v jarních a letních měsících příštího roku.

Máte-li potřebu se k této kauze vyjádřit, ozvěte se. Rádi vás seznámíme s podrobnostmi. Je lepší o problémech otevřeně hovořit a snažit se je řešit než šuškandou, prezentací zkreslených neúplných a mnohdy i nepravdivých informací vytvářet nepříjemnou společenskou atmosféru.

Pro blbou náladu jsou tu jiné podněty, než život a sportování v obci.

Milan Šmíd, předseda FC Zličín