Vyjádření hráče FC Zličín Václava Kučery...

...k uveřejněnému článku v elektronické verzi Zpravodaje Zličína a Sobína č. 2/2014 na stránce 14 a příznačně nazvaném „FAIR PLAY?“

...k uveřejněnému článku v elektronické verzi Zpravodaje Zličína a Sobína č. 2/2014 na stránce 14 a příznačně nazvaném „FAIR PLAY?“

 

Vážení sportovní přátelé, občané, zastupitelé a radní,

dovolte mi, abych se jako občan a člen FC Zličín vyjádřil k uveřejněnému článku v elektronické verzi Zpravodaje Zličína a Sobína č. 2/2014 na stránce 14 a příznačně nazvaném „FAIR PLAY?“. Paní starostka zde seznamuje občany obce o jednáních, jež proběhla v posledních měsících, a uvádí, samozřejmě svůj úhel pohledu s příslušnou fabulací, aby poškodila FC Zličín v očích veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že každý víme, pokud je spor mezi stranami, tak každý má svůj názor a svoji pravdu. Je však naprosto nemyslitelné, aby jedna ze stran účelově lhala. Dostatečně jsem se obeznámil se spisovým materiálem, který má klub k dispozici, a mohu tedy uvést skutečná fakta.

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená v roce 1999 opravňuje náš klub k provozování činností, jež jsou zakotveny ve stanovách našeho klubu. Ve smlouvě je na ně odkázáno a je tedy navýsost jasné, co je předmětem této smlouvy. To, že paní starostka, ačkoliv má právní vzdělání, si vykládá smlouvu tak, aby se to hodilo jí samotné, by bylo úsměvné, pokud bych pominul, že je starostkou obce a právničkou zároveň. Zajímalo by mě, z čeho paní starostka dovozuje, že je ze smlouvy patrné, že předmět nájmu slouží výlučně pro zabezpečení sportovní a kulturní činnosti klubu, když předtím enumerativně vyjmenuje činnosti klubu, které smějí být na základě nájemní smlouvy provozovány v těchto nebytových prostorech. Takto kontradiktorní vyjádření účelu smlouvy ve třech po sobě jdoucích větách je zarážející a občan si z toho udělá obrázek sám.

Nelze ani připustit argumenty, že si obec nebyla vědoma toho, že je zde provozována restaurace, a to z několika důvodů. Např. syn pana místostarosty Jarouše – Martin Jarouš za náš klub dlouhá léta hrával, a to již v době, kdy zde byla restaurace provozována a není možné, aby o tomto faktu pan místostarosta nevěděl. Dále nelze uvěřit tomu, že by paní starostka, která má bydliště 300 metrů od areálu klubu, nevěděla o tom, že je zde provozována restaurace pro veřejnost. Takový argument lze připustit pouze v případě, že by paní starostka či pan místostarosta, byli od roku 1999, kdy je tento nájemní vztah utvrzen (přičemž provoz restaurace byl zahájen daleko dříve), zavření ve svých domovech a nevycházeli z něj, což však nedokládá fakt, kdy tyto osoby byly zvoleny občany do svých funkcí kontinuálně od roku 2002 (možná i déle – náhled na obecní web zachycuje výsledky voleb od roku 2002) a kdy tyto osoby aktivně vykonávaly své funkce.

Paní starostka ráda používá termín řádný hospodář a já se ptám, jak může řádný hospodář po 15 letech od uzavření smlouvy sám nevědět, na co je objekt zkolaudován? Paní starostka nebyla nikdy schopna hodnověrně doložit, na co je tedy objekt zkolaudován. Podle mého názoru zcela účelově.

Dále je paní starostkou uváděno, že vedení klubu vyvíjelo v dopisech nátlaky na členy rady a zastupitele formou urážek a osočování z páchání trestné činnosti, což je prachsprostá lež. Proč paní starostka skutečně neodkryla občanům karty a dopisy neukázala? Já je samozřejmě se svolením klubu v nejbližší době zveřejním, neboť jsem se na tvorbě dopisů podílel, a žádné osobní urážky, výhružky či obviňování z páchání trestné činnosti nebylo nikdy obsahem těchto dopisů.

Paní starostko, je však možné, že po ve Zpravodaji uveřejněném článku bude hrozba trestního oznámení na pořadu dne, neboť jste se dle mého názoru dopustila trestného činu pomluvy, kdy jste se podle dikce ustanovení § 184 odst. 1, odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, o jiném sdělila nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu a tuto informaci jste sdělila tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Vzhledem k tomu, že byla tato informace způsobilá ohrozit vážnost autora dopisu u spoluobčanů a že došlo k šíření této informace tiskem a veřejně přístupnou počítačovou sítí, hrozí Vám až 2 roky odnětí svobody. Mně, jakožto autorovi jednoho z dopisů, v němž není ani jednou žádná výhružka ani osočování z páchání trestného činu radními, byla způsobena natolik vážná újma, že skutečně zvažuji podání trestního oznámení.

Těmito pomlouvačnými a lživými tvrzeními si možná vytváříte pozici pro nadcházející volby, nicméně nelze tolerovat ostentativní porušování práv osob a potažmo občanů. Soudný člověk si opět udělá obrázek sám. Jen pro úplnost se sluší dodat, že toto samé tvrzení zcela emočně a cíleně přednesl dne 26.2.2014 těsně před schvalováním grantů i místostarosta Muzikář, a to jak před zastupiteli, tak i před s případem a stavem věcí neseznámenými občany. Tato tvrzení zcela netransparentně naznačují, že je klub jakousi zločineckou organizací, která vytváří nátlak na obec, vůči čemuž se musím ostře ohradit. Bylo těžké se těmto inkvizičním lžím obhajovat, neboť občan, který nemá dostatek informací, inklinuje nejradši k tomu, co je pro něj zajímavé.

Dále místostarosta Muzikář s patřičnou dávkou ironie na adresu našeho klubu řekl, abychom si zajistili, pokud potřebujeme finanční výnosy z provozu restaurace na platy správců, někoho, kdo bude správcovství vykonávat zdarma, což člověk znalý poměrů může přejít jen s úsměvem, neboť jsem se dosud nesetkal, Mojmíre, s tím, že by někdo spravoval halu, 3 hřiště, uklízel šatny a pral dresy bez nároku na honorář. Pokud, Mojmíre, o někom víš, dej nám, prosím, vědět. To, že potřebuje každý subjekt peníze na provoz určité činnosti, je bohužel v dnešním světě nezpochybnitelný fakt a jistě i Martin Jarouš jako syn pana místostarosty Jarouše bude obci vděčný za finanční injekci ve výši několika desítek tisíc korun na pořádání cyklistických závodů v roce 2014.

Velká část občanů má ten názor, že obec má vážného uchazeče o nájem nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) na období po rekonstrukci areálu a připravuje si pro to „živnou půdu“. S ohledem na dosavadní postup a frapantní odstoupení od smlouvy, k němuž klub nezavdal žádnou příčinu, začínám nabývat tohoto dojmu taktéž. Jak je totiž patrno z obsahu smlouvy o nájmu nebytových prostor a jejího předmětu citovaného i paní starostkou, ekonomická činnost za účelem plnění cílů klubu zde byla naplňována a určitě jsme žádným způsobem hrubě neporušili smlouvu, aby byl dán důvod pro odstoupení od smlouvy. Dosud nám nikdo žádné kolaudační rozhodnutí, které by tvrdilo, že je objekt zkolaudovaný na něco jiného, nepředložil a náš klub byl v dobré víře, že předmět nájmu užívá za tím účelem, za kterým je zkolaudován. Je pro mě zvláštní, že tento rozpor je uplatňován před plánovanou rekonstrukcí, kdy objekt bude zhodnocen a tedy i pro eventuálně nového zájemce zcela lukrativní.

Závěrem bych chtěl poděkovat oněm zmíněným opozičním zastupitelům za to, že se nebáli sdělit na zasedání zastupitelstva svůj názor a za to, že jsou lidmi, kteří mají odvahu a nejsou něčími lokaji. Za to Vám, Paní a Pánové, patří obrovské díky!!!

Tento článek nikterak nevyjadřuje názory vedení klubu a byl vytvořen na základě skutečných událostí, které napsal sám život a které zažil autor textu, jenž je zároveň členem klubu, osobou lživě nařčenou z urážek, vyhrožování a obviňování radních z páchání trestné činnosti a v neposlední řadě občanem obce, na jednáních s představiteli obce. Pokud máte stejný názor jako já, neváhejte tento článek sdílet dále, aby se veřejnosti a hlavně občanům obce sdělil skutečný stav věcí.

Václav Kučera