Valná hromada FC Zličín, konaná 27.4.2015

V pondělí 27.4.2015 se konala 25.řádná valná hromada našeho klubu. V článku vám přinášíme důležité informace.

V pondělí 27.4.2015 se konala 25.řádná valná hromada našeho klubu. V článku vám přinášíme důležité informace.

V souladu s usnesením mimořádné valné hromady konané dne 26.1.2015 se v pondělí dne 27.4.2015 uskutečnila řádná valná hromada Fotbalového klubu FC Zličín. Valná hromada rozhodovala o požadavku radnice na redukci věcného břemene ve východní části pozemku k.č .670/3, tj. mezi travnatou hrací plochou a ulicí Ke zličínskému hřišti. K tomuto bodu  seznámili členové výkonného výboru FC Zličín všechny přítomné s požadavkem radnice, jehož schválením  ze strany FC Zličín podmiňuje radnice realizaci výstavby šaten a restaurace o celkovém finančním objemu 15 mil.Kč. Ve velmi složitém jednání a dlouhé diskuzi účastníků valné hromady byl kategorický požadavek Rady MČ Praha-Zličín na redukci věcného bouřlivě projednáván.

U vědomí situace, kdy nevyslyšení požadavku rady na zúžení věcného břemene na východní části pozemku parc. č. 670/3  k.ú. Zličín by jednoznačně vedlo ke krokům radnice, jejichž důsledkem by byla likvidace klubu (jak nám bylo i naznačeno na jednání se členy rady dne 30.3.2015 na radnici  MČ Praha-Zličín)  přijala valná hromada usnesení následujícího znění:

VH souhlasí s redukcí rozsahu Věcného břemene dle požadavku Úřadu MČ Praha-Zličín formou písemné dohody, jejíž součástí bude i deklarace Městské části, že nově vybudovaný objekt šaten bude pronajat za již dříve Úřadem deklarovaných podmínek a navržené ceně výhradně Fotbalovému klubu FC Zličín, IČ: 17049911 a v budoucí nájemní smlouvě budou případné důvody výpovědi nájmu taxativně vyjmenovány –  využívání předmětu nájmu v rozporu s nájemní smlouvou, nehrazení nájemného, hrubé zanedbání dohodnuté péče o nemovitost a podobně.  V dohodě bude rovněž stanoven provozní režim v období od zahájení demolice stávajícího objektu do zprovoznění nového budovy šaten, tj. provoz a využívání haly, výše nájemného  za halu a další, ve smyslu předchozích příslibů úřadu MČ Praha-Zličín.

Toto rozhodnutí valné hromady bylo vedeno v dobré víře, že jeho výsledek povede k urovnání vztahů mezi radnicí a naším spolkem a že ze strany radnice jsou požadované postupy vedeny pouze snahou o zlepšení sportovních a společenských podmínek ve smyslu zákona o podpoře sportu, který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšnou činnost, jakož i snahou o podporu aktivit v této lokalitě bez vyloučení účasti FC Zličín.

Dodatečnému ultimativnímu požadavku Rady MČ Praha-Zličín jsme tak vyhověli a snad již nic nebrání tomu, aby radnice konala kroky, které povedou k realizaci výstavby nových šaten. Jak to vedení radnice myslí se zličínským fotbalem, ukáží další rozhodnutí vedení obce. Doufáme jen, že následující postup radnice rozptýlí sílící obavy některých členů klubu z řízené likvidace FC Zličín. Argumenty, které by tyto obavy vyvracely, se hledají velmi obtížně a přesvědčit naše členy a příznivce zličínského fotbalu vyžaduje stále větší úsilí. I přes tento fakt očekáváme, s  ohledem na přísliby a ubezpečování z úst nejvyšších představitelů obce, budoucí vývoj situace s optimismem. Až realita ukáže, jak se věci mají.

K příjemným částem programu jistě patřilo vyhlášení nejlepších hráčů za rok 2014 a to ve všech věkových kategoriích.

Nejlepšími hráči byli vyhlášeni:

muži                   Lukáš Žák                  A mužstvo

dorost                Jaroslav Mutínský        starší dorost

žáci                   Jakub Šibrava              starší žáci

přípravka           Daniel Obraz                starší přípravka

 

Oceněným hráčům blahopřejeme a věříme, že toto hodnocení pro ně bude podnětem k další poctivé přípravě a ostatním inspirací ke zlepšování svých výkonů.

 

Vzhledem k tomu, že jsme na prahu nového volebního období, byly na programu volby do řídících orgánů klubu.

Do výkonného výboru byli zvoleni : Josef Jarolímek, Marek Müller, Jan Roubíček a Milan Šmíd

Do kontrolní komise byli zvoleni : Tomáš Duháň, Václav Kučera, Václav Merta